මාර්ග තදබදයට චීනයෙන් විසඳුමක්

මාර්ග තදබදයට චීනයෙන් විසඳුමක්

බස් රථ නිසා ඇති වන මාර්ග තදබදයට විසඳුමක් ලෙස අත් හදා බැ‍ලීමක් වශයෙන් චින්හුවාංදාඕ නගරය නව බස් රථයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබීය.

ට්‍රාන්සිට් එලිවේටඩ් බස්  ලෙස හැඳින්වෙන මෙය මීටර් දෙකක් උස බැවින් මාර්ගයේ ගමන් කරන අතර ඒ තුළින් වෙනත් රථ වාහනවලට එය පසු කර යාමට හැකිය.

එය විදුලි බලයෙන් ක්‍රියාත්මක වන එක්වර මගීන් 300කට පමණ ගමන් කර හැකි වන පරිදි අඩි 72ක් දිග හා අඩි 25ක් පළලින් නිමවා තිබේ.

පැයට කිලෝ මීටර් 60ක වේගයක් පවත්වා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අතර සාමාන්‍ය මාර්ගයේ ඇති පීලි මත ධාවනය කිරීමට නියමිතය.

මෙවන් බස් රථ හතරක් නගරය තුළ භාවිතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.